Rezervace

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele mobilních masáží – Bc. Karolína Hejnarová, DiS., Tělo a duše, sídlem U Nádraží 306, Mníšek pod Brdy, 25210, IČO: 17912920

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující či zákazník).
1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a odpovědné osoby s osvědčující odbornou způsobilostí k vykonávaným činnostem.
1.3 Nákupem dárkového poukazu, permanentky, nebo telefonickým či elektronickým objednáním termínu masáže projevuje kupující/klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo elektronicky. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra.
2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 24 hodinovým předstihem telefonicky oznámit.
2.2.1. Zrušení objednávky
Pokud se klient z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat maséra o této skutečnosti ihned, jak se o překážce dozví.
V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy nejméně 24h předem, či masáž zruší těsně před příchodem, je povinen uhradit storno poplatek dle Ceníku. Do plného uhrazení storno poplatku nebude klient objednáván.
2.3. Pozdní příchod, snížení objednaného časového rozsahu ze strany klienta
Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. Stejně tak, pokud zákazník na místě potřebuje masáž z časových důvodů zkrátit, nebude mu tento zkrácený časový úsek nahrazen a zákazník tak hradí plnou cenu objednávky. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován storno poplatek viz Ceník.
2.4. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
  a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
  b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
  d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
  e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
V tomto případě hradí klient proceduru v plné výši jako by byla dokončena.
2.5. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
  a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
  b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
  c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
  d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
V tomto případě hradí klient proceduru v plné výši jako by byla dokončena.
2.6. Doprovod a přístupnost
V průběhu procedury mohou být přítomny v prostorách, kde procedura probíhá i další osoby. Nesmí tím být ovšem nijak narušen průběh procedury. Klienta na lehátku, maséra, vybavení a průběh procedury je zakázáno fotografovat nebo pořizovat videozáznam či audiozáznam. V případě dětí do 15ti let, osob se zdravotním postižením či osob nesvéprávných musí mít vždy přítomen doprovod dospělé osoby. Domácí mazlíčci (kočičky, pejsci atp.) smí být přítomni pouze v případě, že nad nimi má dozor jiná přítomná osoba tak, aby masérovi nevznikla jejich chováním škoda na zdraví, vybavení či ošacení. Případně vzniklé škody jsou řešeny bez odkladu na místě.
2.7. Osobní věci a cennosti
Masér požádá klienta, aby jej po příchodu uvedl do prostor, kde bude procedura probíhat. Klient může být masérem rovněž požádán, zda může využít prostor s tekoucí vodou či prostor toalety. Prosím klienty, aby si před příchodem maséra uschovali veškeré cennosti, peníze atp. Masér k vám nepřichází loupit, ale rád se vyhne pozdějším dohadům o tom, kde se nacházel a již se nenachází nějaký šperk či finanční hotovost. Stejně tak si prosím sundejte z těla veškeré šperky, které by mohly vadit při výkonu procedury a mohlo by dojít následně k jejich poškození či ztrátě. Pokud požádá klient maséra o pomoc při sundávání například řetízku z krku děje se tak vždy na odpovědnost klienta. Za případné poškození a ztráty nenese masér žádnou odpovědnost.
2.8. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží.
2.9. Odchod od klienta
Po skončení procedury, podání nezbytných informací a sbalení vybavení je provedená procedura vyúčtována. Po uhrazení procedury a případné rezervaci následujícího termínu masér odchází.
2.9. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí v masérně, případně na internetových stránkách www.telo-duse.cz, je veden v české měně. Cena procedury je rámcově dohodnuta mezi klientem a masérem před započetím procedury. V případě potřeby navýšení ceny ať už vzhledem k požadavku klienta nebo návrhu rozšíření procedury ze strany maséra je toto navýšení rovněž ihned odsouhlaseno jak klientem, tak masérem. Ceny jsou pevné, nelze o nich smlouvat a jsou včetně DPH. Provozovatel není plátcem DPH, vystavuje tedy pouze jednoduchý doklad či fakturu a DPH nevyčísluje. Platbu je možno uhradit hotově nebo okamžitým převodem přes QR kód.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí kupující či klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele či maséra. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po kupujícím či klientovi.

4. Dárkový poukaz

Použití dárkového poukazu: Dárkový poukaz lze použít na úhradu procedury v délce trvání dle popisu na poukazu nebo dle předchozí dohody z nabídky provozovatele mobilních masáží. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh procedury a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách provozovatele. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti.
Hodnota dárkového poukazu: Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Poukazy v hodnotě do 1000,- Kč nelze dělit do více návštěv (termínů) pokud to nebylo dohodnuto při zakoupení poukazu.
Platnost dárkového poukazu: Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho platnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem nebo okamžitou platbou přes QR kód.
Lhůta platnosti: Lhůta platnosti dárkového poukazu je šest měsíců od data prodeje, uvedeného na dárkovém poukazu. Služby mobilních masáží je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit pouze na základě dohody s provozovatelem. Za nevyčerpanou hodnotu poukazu po době uplynutí platnosti se peníze nevrací. Pokud se poukaz stane nevhodným darem, nelze jej směnit zpět za hotovost.

5. Permanentka

Hodnota permanentky: Permanentka obsahuje 7 jednotlivých návštěv + 1 návštěvu jako bonus zdarma. Hodnota jedné návštěvy a celková hodnota permanentky je vyčíslena dle nabídky při nákupu permanentky, kdy je do hodnoty případně započteno i cestovné. Nevyčerpanou hodnotu permanentky nelze směnit zpět za hotovost.
Platnost permanentky: Permanentka je platná, pokud nebyla vyčerpána její hodnota, nebo neuplynula lhůta její platnosti. Permanentku lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem nebo rychlým převodem přes QR kód.
Lhůta platnosti: Lhůta platnosti permanentky činí dvanáct měsíců od data zakoupení. Služby mobilních je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti permanentky. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra. V případě mobilní masáže pak uvedením maséra do prostor, kde má být procedura vykonána vyjadřuje kupující či klient souhlas se svou povinností zajistit bezpečnost maséra v prostorách, kde bude procedura probíhat. Masér musí být kupujícím nebo klientem upozorněn na rizika spojená s pohybem v určených prostorách. Masér se vstupem zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti, respektive v prostorách, kde bude procedura probíhat.

Platnost a účinnost: Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.2.2023